Privacyverklaring

Uitvaartvereniging Gedenk te Sterven Oosterzee is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen. Onze webmaster is de Functionaris Gegevensbescherming van Uitvaartvereniging Gedenk te Sterven Oosterzee. Deze is te bereiken via gedenktesterven-oosterzee@outlook.com

DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN.

Uitvaartvereniging Gedenk te Sterven Oosterzee verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Naaste familieleden

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt en die afhankelijk zijn van de aanvraag

Bankrekeningnummer (bij machtiging)

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via gedenktesterven-oosterzee@outlook.com, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN.

Uitvaartvereniging Gedenk te Sterven Oosterzee verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Opname in de ledenadministratie
 • Factuur en betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Uitkering ledenkorting

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING.

Uitvaartvereniging Gedenk te Sterven Oosterzee neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van Uitvaartvereniging Gedenk te Sterven Oosterzee) tussen zit. Uitvaartvereniging Gedenk te Sterven Oosterzee gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Microsoft Office
 • Portal Twenthe Uitvaartverzekeringen (hiervoor verwijzen wij u naar de privacyverklaring van Twenthe Uitvaartverzekeringen)

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN.

Uitvaartvereniging Gedenk te Sterven Oosterzee bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN.

Uitvaartvereniging Gedenk te Sterven Oosterzee verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN.

Uitvaartvereniging Gedenk te Sterven Oosterzee gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Uitvaartvereniging Gedenk te Sterven Oosterzee en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar gedenktesterven-oosterzee@outlook.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Uitvaartvereniging Gedenk te Sterven Oosterzee wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONGEGEVENS BEVEILIGEN.

Uitvaartvereniging Gedenk te Sterven Oosterzee neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via gedenktesterven-oosterzee@outlook.com.

Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin