Actueel

Privacyverklaring

Vanuit de wet AVG is uitvaartvereniging Gedenk Te Sterven te Oosterzee verplicht een privacyverklaring op haar website te vermelden. 

Contributie 2023

Er vindt geen verhoging plaats van de contributie in 2023. De ledenkorting is € 1.225. 

Notulen Ledenvergadering 2022

Donderdag 2 juni 2022 in Café de Jister, Herenweg 59 te Oosterzee om 20.00 uur.

Agenda

 • Opening: Voorzitter W. Breimer opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Aanwezig: 2 leden en bestuur
 • Vaststellen van de agenda: Er worden geen punten toegevoegd. Aangezien er geen inkomende stukken zijn, wordt punt 4 overgeslagen.
 • Mededelingen:
 • In het najaar van 2022 willen de voorzitters van de verenigingen van Echtenbrug, Bantega en Oosterzee samen komen om de samenwerking te bespreken. Een belangrijk punt is hierin de functie van het penningmeesterschap. Dit is bij meerdere verenigingen (bijvoorbeeld ook Lemmer een probleem)
 • Er zijn nieuwe pakken voor de dragers. Hier is een foto gemaakt voor plaatsing in de Jouster Courant.

· Ingekomen en uitgaande post Vervalt

 • Notulen jaarvergadering 2021: Notulen worden voorgelezen en akkoord bevonden door de veragdering.
 • Jaarrekening 2021 (verslag kascontrolecommissie): De jaarrekening 2021 is door de kascommissie beoordeeld en goed gekeurd.
 • Benoeming kascontrolecommissie: T. Westerbaan zit in het 2e jaar. Aanvullend lif voor de kascommissie zal nog moeten worden gevraagd.
 • Vaststellen contributie 2023 / ledenkorting 2023: De vergadering besluit dat de contributie en ledenkorting voor 2023 gelijk blijft aan 2022.
 • Pauze
 • Bestuursverkiezing
 • Aftredend en herkiesbaar: J. de Haan: Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld en J. de Haan wordt door de vergadering herkozen,
 • Het bestuur is er tot op heden helaas niet in geslaagd een 5e bestuurslid te vinden. De functie is en blijft vacant.
 • Royement niet betalende leden: Dit jaar zijn er geen roymenten.
 • Statutenwijziging / toevoegen huishoudelijk regelement (WBTR)
 • Concept statuten zijn beschikbaar gesteld op site https://gedenktesterven-oosterzee.webnode.nl
 • De nieuwe statuten zijn conform de huidige WBTR wetgeving.
 • De vergadering keurt de statutenwijzigingen met algemene stemmen goed.
 • Aanvulling wil de vergadering dat de naam van de vereniging wordt gewijzigd van Begrafenis- en crematievereniging Gedenk te Sterven naar Uitvaartvereniging Gedenk te Sterven. Dit omdat in de toekomst waarschijnlijk meerdere mogelijkheden zijn voor de uitvaart. Ook dit voorstel wordt met algemene stemmen goedgekeurd.
 • Rondvraag: Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
 • Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 en wenst een ieder een goede thuisreis.

Vriendelijke groet namens het bestuur,

J. de Haan, secretaris

Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin